Brev vedr. budget 1. oktober 2015

Blovstrød, den 1. oktober 2015

Idrætten og budgetforliget.

I flere år har politikerne sagt, at det skal være nemmere at være frivillig leder i Allerød Kommunes foreninger. Men det bliver bestemt ikke nemmere efter budgetforliget for 2016.
Lad det være sagt med det samme – når der skal spares på børne- og ældre områder, kan vi selvfølgelig ikke gå fri på idrætsområdet. Derfor har vi også, siden de første besparel-sesforslag fra forvaltningen blev fremlagt i april måned og igen i forbindelse med borgme-sterens budgetoplæg, deltaget aktivt med høringssvar og i møder med Kultur- og Idræts-udvalget. Dette med det formål at få de uundgåelige besparelser fordelt med mindst mulig konsekvens for idrætsudøverne og de frivillige ledere og trænere.

Inden for en kort årrække er Allerødordningen beskåret med 250 kr. (47%) pr. medlem under 25 år, en samlet besparelse på 1.500.000 kr., besparelser som foreningslivet skal hente ind via kontingentstigninger hos medlemmerne eller ved at sænke aktivitetsniveauet.
Vi har i vores dialog med Kultur- og Idrætsudvalget flere gange påpeget, at vi hellere så beskæring og sammenlægning af andre puljer.
Det, vi nu ser i budgetforliget, er, at der er skåret 50 kr. pr. medlem i Allerødordningen, og at der herudover er beskåret i en række puljer, der bl.a. har været brugt til at betale kon-tingent for udsatte børn, unge og flygtninge. For sidstnævnte gruppe kan netop medlem-skab af en idrætsforening være et godt element i integrationsprocessen. Frivillighedspul-jen, der bl.a. er anvendt til uddannelse af trænere, unge ledere m.m. er blevet beskåret kraftigt.

Vi undrer os så bare over, hvorfor vi blev spurgt til råds, og hvad der i forligsprocessen har gjort, at den samlede besparelse på området pludselig er blevet 3 gange højere end op-lægget fra borgmesteren.
Allerød Idræts Union og de mange idrætsklubber har altid været en aktiv medspiller for kommunen, også når det gjaldt om at udvikle og tiltrække nye grupper, der ikke er vokset op med, at det er naturligt at dyrke idræt og andre fritidsaktiviteter. Det drejer sig om ældre, socialt udsatte børn og unge samt flygtninge. Derudover sikrer foreningerne selvfølgelig en lang række aktiviteter for de børn og unge, som naturligt dyrker deres idræt i klub-berne, det gælder både bredde og elite.
Det har kunnet lade sig gøre, bl.a. fordi klubberne generelt støttes via Allerødordningen, og fordi Frivillighedspuljen har givet mulighed for tilskud til, uddannelse af bl.a. vores unge ledere og trænere.

Tilskud til idrætten er alt taget i betragtning en rigtig god investering for Allerød Kommune, også fordi hver tilskudskrone generer rigtig mange frivillige ledertimer og aktivitetstimer.

Allerød Service er i budgetforliget foreslået nedlagt med det formål at spare 1 mio. kr. Alle-rød Service, som har passet de kommunale idrætsanlæg og været klubbernes direkte ad-gang til kommunen har gennem de seneste år været udsat for store besparelser, og blev alene sidste år beskåret med 9 mand. Hvordan skal løsning af de opgaver, der hidtil er varetaget af Allerød Service, organiseres i fremtiden? Og hvilke konsekvenser får bespa-relsen på drift og vedligehold af kommunens idrætsanlæg og kommunikationen mellem klubberne og kommunen? Det er i øvrigt tankevækkende, at man for få år siden oprettede Allerød Service med bl.a. det formål at spare penge, og at man nu nedlægger samme or-ganisation for at spare flere penge.

(…)

Unglederweekend

Gør noget ekstra for dine dygtige og driftige unge frivillige ledere.
Allerød Idræts Union inviterer til en uforglemmelig oplevelses- og
uddannelses weekend 6.-7. september 2014 på Møns Klint Resort.
Tilmeldingsfrist 10. juli 2014.